കവിത: ഭ്രമണം നിലച്ച വഴിയിൽ.രചന / ആലാപനം അനിൽ പുതുവയൽ | Kala KaumudiOTHER VIDEOS