മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിത | മൺതരിക്ക് പറയാനുള്ളത് | Kala KaumudiOTHER VIDEOS