തലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധന കർശനമാക്കി പോലീസ്OTHER VIDEOS