ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 08/11/19

By online desk.07 11 2019

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 തുലാം 22 (08/11/19)

 

വാരം
****

 

വ്യാഴാഴ്ച

 


നക്ഷത്രം
****

 

പൂരുരുട്ടാതി 12:12pm വരെ

 

തുടര്‍ന്ന് ഉതൃട്ടാതി

 

 

നവംബര്‍ 9 02:56pm വരെ

 

തിഥി
****

ശുക്ല പക്ഷം ഏകാദശി

നവംബര്‍ 08 12:24pm വരെ

 

ശുക്ല പക്ഷം ദ്വാദശി

നവംബര്‍ 08 12:24pm - നവംബര്‍ 09 02:39pm വരെ

 

കരണം
****

പകല്‍- വീഷ്ടി: 12:24pm വരെ

 

രാത്രി- സിംഹം

 

നിത്യയോഗം
************

വ്യാഘാതം

 

നവംബര്‍ 08 09:34am വരെ

 

ഹര്‍ഷണം

 

നവംബര്‍ 08 09:34am - നവംബര്‍ 09 10:15am വരെ
******

രാഹുകാലം

 

10:41am - 12:08pm

 

ഗുളികകാലം

 

07:47am -09:14am

 

യമകണ്ടകാലം

 

03:02pm - 04:29pm

 

അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം

 

11:45am - 12:31pm

OTHER SECTIONS