ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം (11/03/2020)

By online desk.11 03 2020

imran-azhar
 
 
 
ഇന്ന്  കൊല്ലവര്‍ഷം  1195  കുംഭം 27 (11/03/20)
 
 
തിഥി
*********
 
കൃഷ്ണ പക്ഷം ദ്വിതീയ
 
മാർച്ച് 11 03:33pm വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം തൃതീയ
 
മാർച്ച് 11 03:33pm- മാർച്ച് 12 11:59am വരെ
 
വാരം
**********
 
ബുധനാഴ്ച
 
നക്ഷത്രം
*************
 
അത്തം
മാർച്ച് 11 07:00pm വരെ
തുടർന്ന്
ചിത്തിര
മാർച്ച് 12 04:15pm വരെ
 
കരണം
*******
പകൽ--      കഴുത 05:27am വരെ
ആന--        03:33pm വരെ
രാത്രി--       പശു
 
 
നിത്യയോഗം
***********
 
ഗണ്ഡ:
മാർച്ച് 11 08:12 am വരെ
വൃദ്ധി
മാർച്ച് 11 08:12 am - മാർച്ച് 12 03:59am വരെ
 
 
രാഹുകാലം
 
12:34pm  -02:04 pm
 
ഗുളികകാലം
 
11:05am  -12:34 pm
 
യമകണ്ടകകാലം
 
08:06am  -09:36 am
 
 
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
 
ഇല്ല
 
 

OTHER SECTIONS