ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം (12/03/2020)

By online desk.12 03 2020

imran-azhar
 
 
 
 
ഇന്ന്  കൊല്ലവര്‍ഷം  1195  കുംഭം 28 (12/03/20)
 
തിഥി
*********
 
കൃഷ്ണ പക്ഷം തൃതീയ
മാർച്ച് 12 11:59am വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം 
മാർച്ച് 12 11:59am- മാർച്ച് 13 08:50am വരെ
 
 
വാരം
**********
 
വ്യാഴാഴ്ച
 
നക്ഷത്രം
*************
 
ചിത്തിര
മാർച്ച് 12 04:15pm വരെ
തുടർന്ന് ചോതി
മാർച്ച് 13 01:59pm വരെ
 
കരണം
********
 
പകൽ--      പശു 01:43am വരെ
വിഷ്ടി:--    11:59am വരെ
സിംഹം--   10:21pm  വരെ
രാത്രി--       പുലി
 
നിത്യയോഗം
***********
 
വൃദ്ധി
മാർച്ച് 12 03:59 am വരെ
വ്യാഘാതം
മാർച്ച് 12 03:59 am - മാർച്ച് 13 12:04am വരെ
 
 
രാഹുകാലം
***********
 
 
02:04pm  -03:33 pm
 
ഗുളികകാലം
 
09:35am  -11:05 am
 
യമകണ്ടകകാലം
 
06:36am  -08:06 am
 
അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
 
12:10pm  -12:58 pm
 
 
 

OTHER SECTIONS