149 കോടി രൂപ അറ്റാദായം നേടി ജിയോജിത്

മുന്‍വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 39 ശതമാനമാണ് ഇത്തവണത്തെ വര്‍ധന.

author-image
Vishnupriya
Updated On
New Update
geojit

ജിയോജിത്

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

കൊച്ചി: 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ജിയോജിത് 149 കോടി രൂപ അറ്റാദായം നേടി. 624 കോടി രൂപയാണ് കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം. മുന്‍വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 39 ശതമാനമാണ് ഇത്തവണത്തെ വര്‍ധന.

നികുതിക്ക് മുന്‍പുള്ള ലാഭം മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 119 കോടിയില്‍ നിന്നും 61 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ച് 2023-24സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 192 കോടി രൂപയായി.അറ്റാദായം 101 കോടി രൂപ ആയിരുന്നത് 48 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 149 കോടി രൂപയായി.

2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ നാലാം പാദത്തിലെ മൊത്തം വരുമാനം 209 കോടി രൂപയാണ്. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 79 ശതമാനത്തിൻറെ വര്‍ധനയാണ് വരുമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ നാലാം പാദത്തില്‍ 117 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം. നികുതിക്ക് മുന്‍പുള്ള ലാഭം മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ 29 കോടി രൂപയില്‍ നിന്ന് 66 കോടി രൂപയിലെത്തി. 128ശതമാനത്തിൻറെ വര്‍ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അറ്റാദായം 30 കോടി രൂപയില്‍ നിന്ന് 73 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ച് 52 കോടി രൂപയായി.

geojit