ഇടത്തോട്ട് ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററിട്ട് വലത്തോട്ട് വണ്ടിയോടിക്കരുത് | CPM | Kerala | Pinarayi Vijayan | Lok Sabha Election 2024 | Kalakaumudi Online

ഇടത്തോട്ട് ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററിട്ട് വലത്തോട്ട് വണ്ടിയോടിക്കരുത് | CPM | Kerala | Pinarayi Vijayan | Lok Sabha Election 2024 | Kalakaumudi Online

author-image
Sukumaran Mani
New Update
Pinarayi

Lok sabha elections

cpm Loksabha elections2024