വിതരണക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമ൪ ഫെഡറേഷ൯ ലിമിറ്റഡിന്റെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന ത്രിവേണി സൂപ്പ൪ മാ൪ക്കറ്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, കോസ്മെറ്റിക്സ്, സ്റ്റേഷനറി, ഹൗസ്ഹോൾഡ് വിതരണക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു

author-image
Shyam Kopparambil
New Update

 

കാക്കനാട്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമ൪ ഫെഡറേഷ൯ ലിമിറ്റഡിന്റെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന ത്രിവേണി സൂപ്പ൪ മാ൪ക്കറ്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, കോസ്മെറ്റിക്സ്, സ്റ്റേഷനറി, ഹൗസ്ഹോൾഡ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളും നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ൪ജിക്കൽ/ജനറിക്, വെറ്ററിനറി തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജൂൺ 24 രാവിലെ 11 ന് എറണാകുളം കടവന്ത്രയിലെ റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ ചേരുന്ന പ൪ച്ചേസ് കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാ൯ താൽപര്യമുള്ള വിതരണക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

kakkanad