കേരളം ഉഷ്ണതരംഗത്തിന്റെ പിടിയില്‍; കനത്ത ജാഗ്രത

കേരളം ഉഷ്ണതരംഗത്തിന്റെ പിടിയില്‍; കനത്ത ജാഗ്രത

author-image
Rajesh T L
New Update
heat wave

kerala Climate Change Climate heat wave