സപ്ളൈകൊ പെട്രോ പമ്പുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കും; വയനാട്ടിൽ ആദ്യ പെട്രോൾ പമ്പ് മാനന്തവാടിയിൽ

സപ്ളൈകോ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

author-image
Sidhiq
New Update
supplyco

മാനന്തവാടി: സംസ്ഥാനത്ത് സപ്ളൈകൊ പെട്രോൾ ബാങ്കുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കു മെന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ. മാനന്തവാടിയിൽ സപ്ളൈകൊ ആരംഭിച്ച പെട്രോൾ പമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം '

kerala wayanad