ഈയാഴ്ച ഈ നക്ഷത്രക്കാര്‍ക്കെങ്ങനെ (ജനുവരി 29 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 04 വരെ)

ഞായറാഴ്ച പ്രതികൂലം. കാര്യപരാജയം, അഭിമാനക്ഷതം, മനഃപ്രയാസം, കലഹസാധ്യത, യാത്രാപരാജയം ഇവ കാണുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ അനുകൂലം.

author-image
parvathyanoop
New Update
ഈയാഴ്ച ഈ നക്ഷത്രക്കാര്‍ക്കെങ്ങനെ (ജനുവരി 29 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 04 വരെ)

 

മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ആദ്യഭാഗം വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ഞായറാഴ്ച അനുകൂലം. കാര്യവിജയം, ആരോഗ്യം, ഇഷ്ടഭക്ഷണസമൃദ്ധി, യാത്രാവിജയം ഇവ കാണുന്നു. തടസ്സങ്ങള്‍ മാറിക്കിട്ടാം.വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുകൂടാം. കിട്ടാതിരുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കാം. 

ഇടവം (കാര്‍ത്തിക അവസാന മുക്കാല്‍ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ പകുതിഭാഗം വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ഞായറാഴ്ച പ്രതികൂലം. കാര്യതടസ്സം, സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, അലച്ചില്‍, ശരീരസുഖക്കുറവ്, പ്രവര്‍ത്തനമാന്ദ്യം, നഷ്ടം ഇവ കാണുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ അനുകൂലം. 

മിഥുനം (മകയിരം രണ്ടാം പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം ആദ്യ മുക്കാല്‍ ഭാഗം വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ഞായറാഴ്ച അനുകൂലം. ബന്ധുസമാഗമം, പരീക്ഷാവിജയം, ആരോഗ്യം ഇവ കാണുന്നു. ഉല്ലാസനിമിഷങ്ങള്‍ പങ്കിടാന്‍ സാധിക്കും. ഉല്ലാസയാത്രകള്‍ക്ക് സാധ്യത. കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ വിജയിക്കാം. തൊഴിലന്വേഷണങ്ങള്‍ വിജയിക്കാം. നല്ല സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കാം. 

കര്‍ക്കടകം (പുണര്‍തം അവസാന കാല്‍ഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)

ബുധനാഴ്ച പകല്‍ 3 മണി വരെ അനുകൂലം. കാര്യവിജയം, അംഗീകാരം, ബന്ധുസമാഗമം, യാത്രാവിജയം, ധനയോഗം, നിയമവിജയം, ഉപയോഗസാധനലാഭം, ആരോഗ്യം ഇവ കാണുന്നു. 

ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യകാല്‍ഭാഗം വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ഞായറാഴ്ച പ്രതികൂലം. കാര്യതടസ്സം, സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, ഉദരവൈഷമ്യം, പ്രവര്‍ത്തനമാന്ദ്യം, യാത്രാതടസ്സം ഇവ കാണുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ അനുകൂലം. കാര്യവിജയം, യാത്രാവിജയം, ബന്ധുസമാഗമം, ധനയോഗം ഇവ കാണുന്നു. 

കന്നി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാല്‍ ഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ഞായറാഴ്ച പ്രതികൂലം. കാര്യപരാജയം, മനഃപ്രയാസം, അലച്ചില്‍, ചെലവ്, ഇച്ഛാഭംഗം, ശത്രുശല്യം ഇവ കാണുന്നു. വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി അകലാം. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രം. കാര്യങ്ങള്‍ ഭാഗികമായി ശരിയാവാം.

തുലാം (ചിത്തിര രണ്ടാം പകുതി ഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാല്‍ ഭാഗം വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ഞായറാഴ്ച അനുകൂലം. കാര്യവിജയം, അംഗീകാരം, യാത്രാവിജയം, സുഹൃദ്‌സമാഗമം, നിയമവിജയം ഇവ കാണുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നടക്കാം. വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുകൂടാം. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ പ്രതികൂലം. 

വൃശ്ചികം (വിശാഖം അവസാന കാല്‍ഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ബുധനാഴ്ച പകല്‍ 3 മണി വരെ അനുകൂലം. കാര്യവിജയം, നിയമവിജയം, ആരോഗ്യം, യാത്രാവിജയം ഇവ കാണുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നടക്കാം. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കാം. 

ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാല്‍ഭാഗം വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ഞായറാഴ്ച പ്രതികൂലം. കാര്യതടസ്സം, സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, മനഃപ്രയാസം, ഉദരവൈഷമ്യം, യാത്രാതടസ്സം ഇവ കാണുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ അനുകൂലം. കാര്യവിജയം, അംഗീകാരം ഇവ കാണുന്നു.

മകരം (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാല്‍ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി ഭാഗം വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ബുധനാഴ്ച പകല്‍ 3 മണി വരെ പ്രതികൂലം. കാര്യതടസ്സം, സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, ഉദരവൈഷമ്യം, പ്രവര്‍ത്തനമാന്ദ്യം, യാത്രാതടസ്സം, ശരീരസുഖക്കുറവ് ഇവ കാണുന്നു. ബുധനാഴ്ച പകല്‍ 3 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുതല്‍ അനുകൂലം. 

കുംഭം (അവിട്ടം രണ്ടാം പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാല്‍ഭാഗം വരെ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്)

ഞായറാഴ്ച അനുകൂലം. കാര്യവിജയം, സ്ഥാനലാഭം, അംഗീകാരം, യാത്രാവിജയം ഇവ കാണുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നടക്കാം. തടസ്സങ്ങള്‍ മാറിക്കിട്ടാം. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ പ്രതികൂലം.

മീനം (പൂരുരുട്ടാതി അവസാന കാല്‍ഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)

ഞായറാഴ്ച പ്രതികൂലം. കാര്യപരാജയം, അഭിമാനക്ഷതം, മനഃപ്രയാസം, കലഹസാധ്യത, യാത്രാപരാജയം ഇവ കാണുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ അനുകൂലം. 

horoscope