ദാരിദ്ര്യവും ആപത്തും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ലളിതാസഹസ്രനാമം

By Web Desk.30 01 2024

imran-azhar

 

 

ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമ മഹാമന്ത്രം പതിവായി ജപിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം, മഹാരോഗ ദുരിതങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകില്ല.കോടി ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ പോലും നശിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഗ്രഹദോഷം മുതൽ ജാതകദോഷം വരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലളിതാസഹസ്രനാമത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. ദീർഘായുസ്, സൽസന്താനലബ്ധി , ബുദ്ധിശക്തി, സൗഭാഗ്യം മുതലായവ സിദ്ധിക്കും. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് സർവേശ്വരിയുടെ പ്രീതി ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ലളിതാസഹസ്ര നാമജപമാണെന്ന് വിശ്വസമുണ്ട്.

 


ദേവീസഹസ്ര നാമങ്ങൾ അനേകമുണ്ടെങ്കിലും അതിലേറ്റവും പുണ്യ പ്രദമാണ് ലളിതാസഹസ്രനാമത്തിലെ ഓരോ നാമവും. കാരണം ഇതിലെ ഒരു നാമം പോലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശ്രീ ലളിതാമഹാത്രിപുരസുന്ദരിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്രത്തിലെ ഒരോ നാമവും ഒരോ മന്ത്രമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വിശിഷ്ടമായ ശ്രീലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ഭക്തിയുള്ള ആർക്കും പതിവായി ജപിക്കണം. യാതൊരു വിധ ആപത്തുകളും അവരെ ബാധിക്കില്ല. പതിവായി ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്ന വീട്ടിൽ, കലഹം ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നതിനൊപ്പം അന്നവസ്ത്രാദികൾക്ക് മുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല.

 


ശരീരശുദ്ധിയും മനശ്ശുദ്ധിയും ലളിതാ സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നവർ പാലിക്കണം. സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ ആബാലവൃദ്ധ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് എപ്പോൾ വേണെങ്കിലും ജപിക്കാം. ഐശ്വര്യം, യശസ്, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ എന്നിവയാണ് ഫലങ്ങൾ. ദിവസവും ജപിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിനങ്ങളിലും, ജന്മനക്ഷത്ര ദിവസവും നവമി, ചതുർദ്ദശി, പൗർണ്ണമി നാളുകളിലും ഈ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ സകല ഗ്രഹപ്പിഴകളും അകന്ന് ആഗ്രഹ സാഫല്യവും ഉണ്ടാകും.

 


ചന്ദ്രൻ , ശുക്രൻ , കുജൻ, രാഹു എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശാകാലത്ത് ലളിതാസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം പതിവായി ജപിച്ചാൽ എല്ലാവിധ ഗ്രഹദോഷങ്ങളും അകന്നു പോകും. ന്യാസവും ധ്യാനവും ചൊല്ലി എന്നും പ്രഭാതത്തിൽ ജപിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.മാത്രമല്ല ലളിതാസഹസ്രനാമം പോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ത്രിശതി. സഹസ്രനാമം ജപിക്കാൻ സമയക്കുറവ് ഉള്ളവർക്ക് ത്രിശതി ജപിക്കാവുന്നതാണ്.

 

 

OTHER SECTIONS