ക്യുഐപി വഴി 2500 കോടി മൂലധന സമാഹരണം നടത്തി കാനറ ബാങ്ക്

കൊച്ചി: പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ കാനറ ബാങ്ക് ക്യുഐപി (ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്മെന്റ്) വഴി 2500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന സമാഹരണം നടത്തി. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 17-ന് ആരംഭിച്ച ക്യുഐപി 2021 ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് അവസാനിച്ചു. ക്യുഐപി പൂർണമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വിദേശത്തുനിന്നും ശക്തമായ പ്രതികരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

author-image
Web Desk
New Update
ക്യുഐപി വഴി 2500 കോടി മൂലധന സമാഹരണം നടത്തി കാനറ ബാങ്ക്

കൊച്ചി: പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ കാനറ ബാങ്ക് ക്യുഐപി (ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്മെന്റ്) വഴി 2500 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന സമാഹരണം നടത്തി.

2021 ഓഗസ്റ്റ് 17-ന് ആരംഭിച്ച ക്യുഐപി 2021 ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് അവസാനിച്ചു.

ക്യുഐപി പൂർണമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വിദേശത്തുനിന്നും ശക്തമായ പ്രതികരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവസാനമായി 2020 ഡിസംബറിൽ നൽകിയ ക്യുഐപി പൂർണ്ണമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ മൂലധന സമാഹരണം സിഇടി അനുപാതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ബാങ്കിനെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും, കൂടുതൽ ആസ്തി വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Canara Bank