സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വിപണിയിൽ 80 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

author-image
Greeshma Rakesh
New Update
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വിപണിയിൽ 80 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വിപണിയിൽ 46,240 രൂപയാണ് വില.

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച വിപണിയിൽ 10 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് വിപണിയിൽ 5,780 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വിപണി വില 4,780 രൂപയാണ്.

Gold price hike kerala gold rate