മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിന്‍ അറ്റാദായത്തില്‍ 119.06 ശതമാനം വര്‍ധനവ്

മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിന്‍ ലിമിറ്റഡ് 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ മൂന്നാം ത്രൈമാസം വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ 119.06 ശതമാനം വര്‍ധനവോടെ 124.57 കോടി രൂപ അറ്റാദായം കൈവരിച്ചു.

author-image
anu
New Update
മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിന്‍ അറ്റാദായത്തില്‍ 119.06 ശതമാനം വര്‍ധനവ്

 

കൊച്ചി: മുത്തൂറ്റ് മൈക്രോഫിന്‍ ലിമിറ്റഡ് 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ മൂന്നാം ത്രൈമാസം വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ 119.06 ശതമാനം വര്‍ധനവോടെ 124.57 കോടി രൂപ അറ്റാദായം കൈവരിച്ചു. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവിലെ അറ്റാദായം 56.86 കോടി രൂപയായിരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം വായ്പകള്‍ 38.64 ശതമാനം വര്‍ധനവോടെ 11,458.14 കോടി രൂപയിലെത്തി. 71.97 ശതമാനം വര്‍ധനവോടെ 182.31 കോടി രൂപയുടെ പ്രീ-പ്രൊവിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭവും കമ്പനി കൈവരിച്ചു.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ വായ്പക്കാരുടെ എണ്ണം 1424 ശാഖകളിലായി 32.78 ലക്ഷമാണ്. ആകെ വരുമാനം 52.61 ശതമാനം വര്‍ധനവോടെ 584.83 കോടി രൂപയിലെത്തി. കമ്പനിയുടെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ത്രൈമാസാടിസ്ഥാനത്തില്‍ 12 ശതമാനവും വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ 49 ശതമാനവും വളര്‍ന്ന് 112,049.2 ദശലക്ഷം രൂപയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

Latest News Business News