സാഹിത്യ നൊബേൽ ജോൻ ഫോസെയ്ക്ക്

2023 ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നോർവീജിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ജോൻ ഫോസെയ്ക്ക്. ജോൻ ഫോസെ തന്റെ എഴുത്തിലൂടെ, നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായെന്ന് നൊബേൽ പുരസ്കാര സമിതി വിലയിരുത്തി.

author-image
Hiba
New Update
സാഹിത്യ നൊബേൽ ജോൻ ഫോസെയ്ക്ക്

സ്റ്റോക്കോം:2023 ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നോർവീജിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ജോൻ ഫോസെയ്ക്ക്. ജോൻ ഫോസെ തന്റെ എഴുത്തിലൂടെ, നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായെന്ന് നൊബേൽ പുരസ്കാര സമിതി വിലയിരുത്തി.

nobel prize literature