എൻഡിഎ 315 സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് തുടരുന്നു

author-image
Anagha Rajeev
New Update
loksabha

ദേശീയതലത്തിൽ എൻഡിഎ 310 സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് തുടരുന്നു. എൻഡിഎ 207 സീറ്റുകളിലും മറ്റുള്ളവർ 21 സീറ്റുകളിലും ലീഡ് തുടരുന്നു.

loksabha election result kerala